diaconie diaconie

College van Diakenen:

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, zoals de collectes en giften bestemd voor de diaconie. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, deze moet o.a. de begroting en de jaarrekening van de diaconie (die ook ter inzage heeft gelegen voor de gemeente) goedkeuren.

De diakenen helpen met voorbereiding en uitvoering van het Heilig Avondmaal en het collecteren  na afloop van de eredienst. 

Wij zijn met name actief in onze eigen kerkelijke gemeente en in de plaatselijke, regionale samenleving (met praktische en financiële steun). Onze voorkeur gaat uit naar langdurige relaties met organisaties in de regio, zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje Zwartewaterland, bijdrage voor sociale minima.

En een goed werkend diaconaat is naar ons idee alleen mogelijk met hulp van ieder gemeentelid         (signalerend en/of oplossend). Binnen het college van diakenen is er ook en diaken belast met het jeugddiaconaat.

Financiële hulp:
De diaconie vindt het ook haar taak om in te springen bij nood dichtbij of ver weg. Zo collecteren we             regelmatig voor Kerk in Actie met doelen op allerlei plekken op aarde. Of voor Noodhulp in geval  van crisis door oorlog of aardbevingen. 

Via stille hulp bieden wij particulieren een steuntje in de rug.
 
Misschien vindt u dat de diaconie iets vergeet, of wilt u ergens meer over weten. Spreek ons gerust aan als u ons ziet (mag ook buiten de kerk) of mail ons. Diaconaat is een taak van heel de gemeente.

Gegevens diaconie:
Mailadres: diaconiedebaak@pknhasselt.nl
Bankrekeningnummer:
NL 38 RABO 0373 749 392 tnv diaconie Herv Gem. de Baak. 

Informatie over o.a. de actuele collectes kunt hier downloaden

Zie ook tabblad ANBI Diaconie

terug