Identiteit Identiteit
De Hervormde gemeente De Baak

‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. (Romeinen 15:7)
‘Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’ (Johannes 15:17)

In deze Bijbelwoorden ligt de missie van de Hervormde gemeente De Baak opgesloten. Zij laat zich daarbij steeds inspireren door de hele Bijbel, in het bijzonder het Evangelie van Jezus Christus, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij.
De Hervormde gemeente De Baak is een pluriforme christelijke gemeenschap. Een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk. Wij voelen ons geroepen door God en hebben er vertrouwen in, dat Gods Geest een weg gaat met mensen. Zo willen wij een gemeente van Christus zijn, waar mensen Gods vertrouwen vieren, ervaren, leren en delen.
Vanuit deze zegen zetten we ons in, in het dagelijks leven, betrokken op de naaste en de samenleving, geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus. De kern van ons gemeente-zijn is het geloof in de bevrijdende God van Israël en in Jezus Christus, Zijn Zoon die het verbond tussen God en ons mensen heeft hersteld en in de Heilige Geest.


Een uitzonderlijke situatie in Hasselt zorgt er voor dat er binnen de PKN 2 Hervormde gemeenten in Hasselt zijn met hetzelfde werkgebied.
De Hervormde gemeente Hasselt op de markt heeft een traditionele identiteit omschreven als “Gereformeerde bond”.
Vanuit deze gemeente is De Baak ontstaan vanuit de wens om een gemeente te zijn met een confessionele identiteit die momenteel ca. 950 leden heeft. Inmiddels is deze identiteit geëvalueerd tot open confessioneel.

Dat wil zeggen dat wij Jezus Christus belijden als onze Heer en Heiland zoals is verwoord in de Protestantse versie van het Apostolicum. De Bijbel staat centraal in onze eredienst.
Open wil zeggen: niet alle gemeenteleden beleven het geloof op dezelfde manier. Daarin zien wij een bekoorlijke veelkleurigheid: traditioneel, evangelisch, ruimdenkend en alles daar tussen in. Wij willen openstaan voor die verschillen in geloofsbeleving en elkaar de ruimte geven.

Daarbij gaan we ontwikkelingen in de tijd niet uit de weg. Nieuwe dingen worden bespreekbaar gemaakt en daarin wordt door de kerkenraad de dialoog gezocht met de gemeente. Indien deze (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen om een duidelijke visie dan zal deze visie ontwikkeld worden en zullen eventuele daaraan gekoppelde besluiten duidelijk en gefundeerd door de kerkenraad worden genomen.

De Hervormde gemeente De Baak streeft er naar een herberg te zijn met open deuren voor mensen die willen leren van de Bijbel, als de bron van het geloof, en met elkaar een gemeenschap willen vormen waarin eenieder zich welkom voelt en gezien wordt. We willen een levende geloofsgemeenschap zijn voor alle generaties, een ontmoetingsplek voor inwoners van de gemeente. Met het oog op de toekomst willen we ons inzetten voor de verdere oecumene. We zijn een pluriforme christelijke gemeenschap. In onze herberg is naast het met elkaar delen van vreugde, ook ruimte voor onze vragen en twijfels, ons verdriet.

Daarom zeggen we dat we een open-confessionele gemeente zijn waarin we ons richten op:
- De relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- De relatie met onze naaste, dichtbij en ver weg.


Dit komt ook tot uiting in ons beleidsplan en plaatselijke regeling.
Beiden kunt u downloaden:
Klikt u hier voor het beleidsplan
Klikt u hier voor de plaatselijke regeling


Veilige Gemeente; een veilige plaats voor iedereen
In november ’22 benadrukte de Synode opnieuw het belang van een ‘veilige gemeente’.
Gemeenten moeten nadenken en actie ondernemen om een ‘veilige kerk’ te zijn. Veilig kerk-zijn begint bij fatsoenlijke omgang met elkaar tot weten wat er moet gebeuren als er onverhoopt sprake is van seksueel misbruik.
De Baak wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent:
  • Dat de leden elkaar met respect behandelen
  • Mensen met speciale taken en opdrachten geen gebruik maken van hun machtspositie
  • Kinderen en jongeren ongestoord kunnen meedoen
Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten ook dat in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Dit was voor ons als kerkenraad de aanleiding om het onderwerp ‘veilige gemeente’ binnen onze gemeente én jeugdwerk te introduceren.

Mocht u iets willen melden over eigen ervaringen of ervaringen van anderen betreffende ongewenste situaties binnen onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met:
Marianne Habers, tel. 06 - 271 61 961 of via mail: marianne.habers@pknhasselt.nl 
Saskia Uithof,       tel. 06 - 207 12 174 of via mail: saskia.uithof@pknhasselt.nl 

Het vastgestelde beleidsplan 'Veilige Gemeente' kunt u hier downloaden
terug